fbpx
Logo Sterk in Matches

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Sterk in Matches B.V. (hierna te noemen “STERK IN MATCHES”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Antonie van Leeuwenhoekweg 36B7 te Alphen aan den Rijn. STERK IN MATCHES is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64162958.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • CV

Doeleinden verwerking gegevens

Door een samenwerking met ons aan te gaan of contact met ons op te nemen laat u een aantal gegevens bij ons achter. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. STERK IN MATCHES verzamelt en verwerkt deze gegevens om onzedienstentoegankelijktemaken.

Gerechtvaardigd belang

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om informatie en/of diensten aan te bieden aan personen die onze website bezoeken of om onze marketingactiviteiten uit te voeren en te analyseren.

Doorgifte aan derde partijen

STERK IN MATCHES zal uw (persoons)gegevens op geen enkele manier delen met derden zonder uw toestemming, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht.

Uitzondering bij wettelijk verzoek

In het geval van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op dit verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn

STERK IN MATCHES heeft een redelijk beveiligingsbeleid en -procedures om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste vermogen is de toegang tot uw persoonlijke informatie beperkt tot degenen die dit moeten weten. De personen die toegang hebben tot de gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

We leveren ook redelijke inspanningen om persoonlijke informatie slechts zo lang te bewaren als de informatie nodig is om te voldoen aan het verzoek van een persoon, als nodig is om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, interne zakelijke of beleidsvereisten, of totdat die persoon vraagt om de informatie te verwijderen. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van de looptijd van de eventuele samenwerking of de tijd sinds het laatste contact.

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart STERK IN MATCHES persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met arjan@sterkinmatches.nl.

Als STERK IN MATCHES persoonsgegevens over u verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • Inzage, rectificatie en aanvulling: u heeft recht op inzage in die gegevens. Zo kunt u ten alle tijden een (digitale) kopie aanvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als de informatie die we over u hebben onjuist is, hebt u het recht om ons te vragen eventuele onjuistheden in de persoonlijke informatie te corrigeren.
 • Bezwaar tegen verwerking: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons als we niet meer gerechtigd zijn om deze te gebruiken.
 • Vergetelheid: u heeft het recht om uw informatie te laten verwijderen als we deze te lang bewaren.
 • Dataportabiliteit: u heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Beperking van verwerking: u heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.

U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met STERK IN MATCHES via arjan@sterkinmatches.nl en wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde  wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie kunt u altijd vinden op https://mijnvacature.sterkinmatches.nl/privacy-statement/