Logo Sterk in Matches

Privacy statement

Dit is de Privacy Policy van Sterk in Matches B.V. (hierna te noemen “STERK IN MATCHES”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Europalaan 16 te Alphen aan den Rijn. STERK IN MATCHES is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64162958.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

1. Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

E-mailadres

Naam

Telefoonnummer

Adres

Geboortedatum

IP-adres

2. Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de privacy policy voor onze website.

 

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. STERK IN MATCHES verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IPadres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij STERK IN MATCHES daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om

Het werken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Denk hier bij aan het verbeteren van onze dienstverlening als ook het uitoefenen van marketing werkzaamheden.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

STERK IN MATCHES heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart STERK IN MATCHES persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met arjan@sterkinmatches.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met STERK IN MATCHES door een e-mail te sturen naar arjan@sterkinmatches.nl of een brief sturen aan:

Sterk in Matches B.V.

Europalaan 16

2408 BG Alphen aan den Rijn

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen STERK IN MATCHES kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten.

U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.